Head of Asset Management Residential
Niels van Wonderen
020 545 20 89
E-mail

Asset Manager Residential
Marie-Louise van der Lugt
020-545 20 50
E-mail

Junior Asset Manager
Bart van Eibergen Santhagens
020 545 20 81
E-mail

Technical Manager Residential
Pim Constandse
020 -545 20 87
E-mail

Technisch Asset Manager Woningen
Hamida Kallali
020 545 20 50
E-mail

Asset Manager Residential
Paul Eerenberg
020 – 545 2094
E-mail