Integraal onderdeel beleid

Wij zijn ervan overtuigd dat onze beleggingsstrategie – met geïntegreerde ESG/SDG aanpak – een duurzaam rendement oplevert; een rendement met een positieve impact  voor zowel onze aandeelhouders, onze huurders als ook de maatschappij.

Sinds 2008 is duurzaamheid integraal onderdeel van het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor voldoen onze portefeuilles nu in hoge mate aan de actuele duurzaamheidseisen. Dat is ook te zien in de scores die wij behalen in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Vanaf het begin nemen wij deel aan deze GRESB benchmark en slagen er in de score van onze fondsen telkens te optimaliseren.

In 2022 zijn we met ons woningfonds voor het 3e jaar op rij ‘GRESB Real Estate Global Sector Leader’ geworden. Met deze status in de categorie niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen werd tevens de eerste plaats in Nederland en Europa behaald. Het Altera winkelfonds, gericht op food & convenience, is nummer 1 in Nederland en ‘runner up’ met een tweede plaats wereldwijd.

Beide Altera fondsen behouden de rating van 5-sterren.

De 3 duurzaamheidsthema’s van Altera

In onze visie is een duurzame vastgoedportefeuille ook een toekomstbestendige portefeuille met een beter en reëel perspectief op een optimale verhouding tussen rendement en risico. Een (pro) actief beleid inzake duurzaamheid & ESG is ook doelmatig, omdat duurzaamheid ook rendement kan opleveren en daarnaast op een latere termijn additionele kosten (zowel opex/capex als managementkosten) kunnen worden vermeden.

Ons beleid is pragmatisch en gericht op het bereiken van meetbare resultaten (voor belegger én huurder). Wij willen een optimale toepassing van duurzaamheid bevorderende maatregelen. Daarom kiezen wij vooral voor bewezen en geaccepteerde oplossingen, materialen en technieken. Met ‘pilots’  verkennen wij regelmatig nieuwe technologie en de toepasbaarheid daarvan.

Binnen ons duurzaamheidsbeleid richten we ons op drie thema’s:

  1. Duurzaam vastgoed
  2. Meewegen van belangen van verschillende stakeholders
  3. Verantwoord managementplatform

1. Duurzaam Vastgoed

Altera Vastgoed heeft als doelstelling om alleen duurzaam vastgoed in bezit te hebben. Daarnaast verbeteren we hoe de duurzaamheid van de objecten inzichtelijk wordt gemaakt en wordt deze geoptimaliseerd door de continue focus op “besparen – opwekken – vergroenen”.

Meetbare en tastbare resultaten kennen in toenemende mate een essentiële rol in de strategische en operationele besluitvorming in het vastgoed. Altera verzamelt al geruime tijd op structurele wijze data op objectniveau waardoor er goed inzicht is in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille, inclusief optimalisaties en benchmarking, mogelijk is.

Uitgangspunt bij acquisities van nieuwe objecten is dat deze (kunnen) leiden tot verduurzaming van de vastgoedportefeuille, wat voor nieuwbouw is verankerd in een Programma van Eisen (PvE) en voor bestaande bouw middels GPR (woningen) of BREEAM (winkels) dient te worden vastgesteld en geïmplementeerd.

2. Meewegen van belangen van verschillende stakeholders

Altera heeft als missie dat het vastgoed, naast een financiële performance, ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Onderdeel daarvan is de huurderstevredenheid. Een goede relatie met de huurders ontstaat alleen wanneer deze tevreden is.

3. Verantwoord managementplatform

Voor een gedegen uitvoering van het duurzaamheidsbeleid richt Altera zich voor de interne implementatie op het betrokken krijgen en houden van de Altera medewerkers alsmede integratie van het duurzaamheidsbeleid in de bestaande processen. De externe implementatie is gericht op afstemming van de principes die Altera stelt op het gebied van duurzaamheid en de werkzaamheden door derden.

Altera hecht veel waarde aan menselijk kapitaal en investeert daarom in het ontwikkelen en verbeteren van kennis en vaardigheden van personeel alsmede in het welzijn en tevredenheid.

Duurzaamheid in bredere context

Het toekomstbestendig maken van vastgoedportefeuilles gaat verder dan alleen verduurzaming  op het gebied van energie, water en afval. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid betekent ook invulling geven aan mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Het meten van onze impact door concrete doelstellingen

We hebben het meten van onze impact ook afgestemd op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (UN SDG8). Wij hebben onderzocht en geselecteerd aan welke targets van de diverse SDG’s een bijdrage kan worden geleverd. We hebben daaraan bedrijfsspecifieke KPI’s verbonden die opgenomen zijn in het waarde creatie model en onze strategie.

De stand van zaken en voortgang worden regelmatig aan onze aandeelhouders gerapporteerd. Ook de uitkomsten van benchmarks (zoals GRESB en UN PRI) worden gerapporteerd. Daarnaast hebben we ons milieubeleid middels ISO14001 laten certificeren en onderwerpen we deze jaarlijks aan een externe audit. Dit milieubeleid en het toepassingsgebied is op te vragen middels het contactformulier. Sinds 2019 laten wij de ESG KPI’s auditen door de accountant. Dit geeft aan stakeholders nog meer comfort over de betrouwbaarheid van de cijfers.