Integraal onderdeel beleid

Wij zijn ervan overtuigd dat onze beleggingsstrategie – met geïntegreerde ESG/SDG aanpak – een duurzaam rendement oplevert; een rendement met een positieve impact  voor zowel onze aandeelhouders, onze huurders als ook de maatschappij.

Sinds 2008 is duurzaamheid integraal onderdeel van het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor voldoen onze portefeuilles nu in hoge mate aan de actuele duurzaamheidseisen. Dat is ook te zien in de scores die wij behalen in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Vanaf het begin nemen wij deel aan deze GRESB benchmark en slagen er in de score van onze fondsen telkens te optimaliseren.

In 2020 zijn we met ons woningfonds GRESB Real Estate Global Sector Leader 2020  geworden en hebben we wederom de “5-sterren” GRESB rating behaald. Met deze status in de categorie niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen behaalt het woningfonds, naast ‘s-werelds beste, tevens de eerste plaats in Nederland en Europa.

Het Altera Convenience Retail fonds behaalde wederom de rating van “5-sterren” en behaalde de tweede plaats in Nederland.

Duurzaamheidsbeleid: zes speerpunten

In onze visie is een duurzame vastgoedportefeuille ook een toekomstbestendige portefeuille met een beter en reëel perspectief op een optimale verhouding tussen rendement en risico. Een (pro) actief beleid inzake duurzaamheid & ESG is ook doelmatig, omdat duurzaamheid ook rendement kan opleveren en daarnaast op een latere termijn additionele kosten (zowel opex/capex als managementkosten) kunnen worden vermeden.

Ons beleid is pragmatisch en gericht op het bereiken van meetbare resultaten (voor belegger én huurder). Wij willen een optimale toepassing van duurzaamheid bevorderende maatregelen. Daarom kiezen wij vooral voor bewezen en geaccepteerde oplossingen, materialen en technieken. Met ‘pilots’  verkennen wij regelmatig nieuwe technologie en de toepasbaarheid daarvan.

1. Verduurzaming door het verbeteren van objecten in de bestaande portefeuille

Het verder verduurzamen van onze huidige objecten door te focussen op besparen, vergroenen en genereren. Hierbij richten we ons op gas, elektriciteit, water, afval, uitstoot broeikasgassen en andere milieuaspecten (zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit). Deze manier van werken passen wij toe op ons vastgoed én onze organisatie.

2. Verduurzaming door aankoop van duurzame objecten

Aankoop van (nieuwbouw) objecten draagt bij aan het hoge duurzaamheidsniveau van de vastgoedportefeuille, omdat de wettelijke eisen (Bouwbesluit) zijn toegenomen en wij, opgenomen in ons Programma van Eisen, nog hogere eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid. Ook bij de aankoop van bestaande gebouwen wordt de duurzaamheid beoordeeld en worden gebouwen door ons voorzien van een GPR- of BREEAM-certificering.

3. Verduurzaming in het belang van belegger en bewoner

De missie van Altera is ervoor te zorgen dat onroerend goed zowel een financiële prestatie levert én een positieve maatschappelijke bijdrage levert voor de huurder. Onze aanpak richt zich op de huurderstevredenheid: een goede en constructieve verstandhouding met huurders helpt bij het effectief gebruiken van een duurzaam woningcomplex. Duurzaamheid hoort daar ook bij: onze inzet is om via energie besparende maatregelen de additionele woonlasten voor huurders te reduceren. Daarnaast zetten wij ons in om de (onderlinge) betrokkenheid van de bewoners te verbeteren door maatregelen te treffen die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn en biodiversiteit

4. Verduurzaming concreet maken door transparante meting van resultaten en benchmarking

Meetbaarheid van duurzaamheid en ESG is aan het verbeteren. Het voordeel van meetbare en tastbare resultaten is dat stakeholders zich daarop kunnen baseren en wij ook betere besluiten kunnen nemen, zowel beleidsmatig als operationeel. Wij verzamelen systematisch gegevens op objectniveau, en hebben een degelijke en betrouwbaar beeld van de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille. Ook het portefeuilleniveau wordt gemeten door deel te nemen aan o.a. UN PRI en GRESB.

Altera heeft een beleidsverklaring opgesteld ten aanzien van het ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem. Deze is per e-mail op te vragen.

5. Verduurzaming is onderdeel van de expertise van de managementorganisatie

Altera hecht veel waarde aan menselijk kapitaal en investeert daarom in ontwikkeling en verbetering van de kennis en vaardigheden van alle collega’s en in hun welzijn, veiligheid en gezondheid en tevredenheid. Het gaat niet alleen om de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook om de balans tussen werk en privé, de mogelijkheden om te ontwikkelen, om de cultuur van samenwerking en daadkracht.

6. Verduurzaming is geïntegreerd in het beleid én de uitvoering

Om een goede uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te waarborgen, richt Altera zich op interne implementatie door commitment van Altera medewerkers veilig te stellen en het integreren van het duurzaamheidsbeleid in de bestaande processen. Voor externe implementatie richt Altera zich op het afstemmen van de principes op het duurzaamheidsbeleid en activiteiten van derden.

Duurzaamheid in bredere context

Het toekomstbestendig maken van vastgoedportefeuilles gaat verder dan alleen verduurzaming  op het gebied van energie, water en afval. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid betekent ook invulling geven aan mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Het meten van onze impact door concrete doelstellingen

We hebben het meten van onze impact ook afgestemd op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (UN SDG8). Wij hebben onderzocht en geselecteerd aan welke targets van de diverse SDG’s een bijdrage kan worden geleverd. We hebben daaraan bedrijfsspecifieke KPI’s verbonden die opgenomen zijn in het waarde creatie model en onze strategie.

De stand van zaken en voortgang worden regelmatig aan onze aandeelhouders gerapporteerd. Ook de uitkomsten van benchmarks (zoals GRESB en UN PRI) worden gerapporteerd. Daarnaast hebben een ISO14001 certificering behaald en sinds 2019 laten wij de ESG KPI’s auditen door de accountant. Dit geeft aan stakeholders nog meer comfort over de betrouwbaarheid van de cijfers.